Haw gjin noed!

Haw ik wol begrepen
Wa, t ik bin, myn Hear
Jo sizze my, ik bin Jo bern
Ferjit ik kear op kear.

Ik bin dan bilyks en sa blyn
En mis ik sa myn doel
Mar eltse kear wer gryp Jo my
Wannear , k wer hinne foel.

Soms stean ik tsjin de mourre
Myn libben rint dan feest
Dan wit ik Jo makke ticht by my
Dot witten jout my rest.

Jo sille my nea ferlitte
En mar ik noch sa ferkeard
In Jo eagen bin ik goed genoeg
Dot haw ik no wol leart.

Ik tank Jo Hear, myn tank is lytsgoud
Dot wol ik oprjocht ek litte sjen
En wot ut aller fijnste is
Ik bin Jo utferkoren bern!
Haw mar gjin noed

Wannear ik kom te stjerre
Wa tinkt dan noch oan my
Soe myn stjer noch strielen
Of is it dan foarby.

Soms tink ik dêr wol oan
Mar net de hiele dei
It libben is dochs fiersten te moai
Ja, spannend, ek foar my.

Ik skilder oer de Skepping
En klieder wat mei klaai
Dan kom ik tiid te koart
Nee, ik bin nea mear frij.

Dat klinkt miskien begrutlik
Wees net besoarge om my
Ik ha foldwaande krêft
Hokker ik fan Jezus krij.

In God fan leafde, dat is Hy!
Myn lok

Doe't ik efkes bûten stie
Tinkend oan myn lok
Tocht ik, dat moat ik faker dwaan
Want ha it fiersten te drok.

Der wie zo,n frede yn myn hert
Dat fielde ik net mear
En hoe dat kaam wist ik fuortendaliks
It waard jûn troch myn Hear.

Wat bin ik tankber en sa bliid
Dat Jezus fan my hâldt
Want sûnder leafde fan myn Hear
Is it libben o sa kâld.

Mar Jezus sels, Hy hold my fêst
Syn earmen fielden hiel fertroud
It is om neat, fergees en frij
Wat Jezus oan my jout.

Ik tank jo Hear, mei hiel myn hert
Myn tankberens is grut
Jo sil nea fan my gean
Dat stiet yn God syn wurd.
   
© Grietje Boersma - Drachten