Haw gjin noed!

Haw ik wol begrepen
Wa, t ik bin, myn Hear
Jo sizze my, ik bin Jo bern
Ferjit ik kear op kear.

Ik bin dan bilyks en sa blyn
En mis ik sa myn doel
Mar eltse kear wer gryp Jo my
Wannear , k wer hinne foel.

Soms stean ik tsjin de mourre
Myn libben rint dan feest
Dan wit ik Jo makke ticht by my
Dot witten jout my rest.

Jo sille my nea ferlitte
En mar ik noch sa ferkeard
In Jo eagen bin ik goed genoeg
Dot haw ik no wol leart.

Ik tank Jo Hear, myn tank is lytsgoud
Dot wol ik oprjocht ek litte sjen
En wot ut aller fijnste is
Ik bin Jo utferkoren bern!
   
© Grietje Boersma - Drachten