Een nije dei..foarút..

Sjoch mar foarút, sei God
Dêr leit dyn takomst, heus
Ik fûn dot eerst wot lestig
Mar hie gjin oare keus.

Want ot ik efterom seach
Dan die my dot sa sear
Alinnig waard ik stjoerd
Ja, troch ús leave Hear.

Hij hâld my fêst, út leafde
Sa bin ik nea ferlern
Ik bin nea meer alinnig
Dat lit Hy my wol sjen.

Ik mei no ek genietsje
Fan eltse nije dei
Wat bin ik myn Hear tankber
Dat ik genietsje mei!
   
© Grietje Boersma - Drachten